Skip to content


聖訓 108-493

崇仁大帝:

發佈日期: 2019/11/09 . 傳示日期: 己亥年十月十一日午時

 「應元寶誥註解」相關誥解,分次批答於後:

 一、金闕天朋大元帥殷為殷契。

 二、誥文初解:

  「玄明境內 天朋正宮」:金闕東方玄明天界境內之天朋正宮。

  「為凌霄鎮殿之帥」:為凌霄寶殿鎮殿之帥。

  「應三期重陽之鋒 萬法之輔 開運於帝」:倒裝於人間執行之天命任務為「應三期之元會」。「元會」,人世間從開始至消滅之一個周期。「應三期」,應運三個重陽會期,皆為開路先鋒。「萬法之輔」,為輔佐之職,於人間行道時,協助大禹治水有功,亦曾為協辦教育英才之官,允文允武,皆協助有功,是為萬法之輔。「開運於帝」,契曾封於商,治理先商朝,為開啟商朝基業之君王。

  「春期判勝負之冊 秋王作佐弼之聖」:「春期」,第一元會春劫之始,開天闢地之初至人間水劫之患為一期。契為輔佐,並掌有邪、正、應劫、免劫之權責。「秋王」,刑罰應天律之秋,契在人間輔佐秋決之公允神聖。

  「金闕天朋大元帥 赫令督法帝君」:證道後之受封。

  「道道正道天尊」:證道後之受封。宣示其於人道行使天命、權責、任務時之正大光明。

Translate »