Skip to content


聖訓 108-156

崇道真人:

發佈日期: 2019/04/06 . 傳示日期: 己亥年三月一日午時

  「天分氣質運時,人身亦然」,大至劫運、世運、國運,小至家運、人運,莫不含藏氣數與命運。氣數,乃氣之聚與量化,由小而極微之氣構成量異而質同之萬生萬物、宇宙諸象,皆源於氣之動靜與變化。隨著後天之機遇與個人之積累行其運,一、兩人造成風氣,蔚為潮流,形塑一個時代的風格趨勢,見微知著,在「莫見乎隱,莫顯乎微」處形成,此為氣之隱微玄妙之處。

  天帝教有救劫天命與時代使命,救劫使者有大氣魄立志行願,引領風潮,創造共識共覺,天命加諸在正氣磅礡的同奮身上。

  通天下之一惟炁耳!炁氣貫通於無形有形之時空,進行能量與訊息意識之轉換,構成形神、身心靈、心物一元二用之說,互為表裡,體用存乎於一。

  心平氣和乃修持之關鍵,情緒起伏,意氣難伸,心緒紊亂,意氣之爭迭起,何以降伏其心?

  極初大帝自明心跡,勉勵同奮:「我對 上帝之信仰一天比一天更堅定,願將此生託付 上帝」,是「無所住」,願以己身承擔眾生之命運與共業,是「生其心」。同奮於生活修行、辦道弘教,遇有氣難平、志難伸,細細體會本師身教、言教與心教,益增其氣,益正其氣,益真其氣。

Translate »