Skip to content


聖訓 107-362

一炁宗主:

發佈日期: 2018/09/08 . 傳示日期: 戊戌年七月廿六日午時

  天帝教戊戌年中元龍華秋祭法會,依傳統以超薦同奮之先靈、祖靈暨丁酉年至戊戌年受劫之有情、無情眾性眾靈為目標,地曹司職神媒依律依時運化,依序引導,進入淨靈待命區安靈就位,聞經受渡,出離苦海,陰安陽泰。

  「跨百里相通者,氣也。」陰陽二界氣息亦是相通相感,陰安而陽泰,陽泰而陰安,即是天清地寧之關鍵。秋祭法會於中元時節啟建,調節地曹之陰氣,使之平衡,助益救劫之事功。

  「一陰一陽之謂道」,天地萬物皆含陰陽,人身亦然,修道之人,降伏其心,除卻貪嗔癡愛,反璞歸真,調和統一人身內之陰陽,融入道之陰陽,一人如是,人人如是,何厄不減,何劫不滅,康同之境在人間。

Translate »