Skip to content


聖訓 096-053

金闕應元禮部尚書:

發佈日期: 2007/02/26 . 傳示日期: 丁亥年一月九日午時

 奉御命頒佈龍虎門組織新命:

 龍虎都令特使:李法源。兼駐人間首席使者之總護法。

 龍虎都令副特使:陳法際。

 龍虎都令副特使:王德一。

 護法組擴編為護法奮鬥群:

 護法飛令正使:楊德宗。

 護法飛令次使:郝惠宗等四員。

 護法飛令專使:林惠義等十五員。

 置護法童子二萬五千員。

 醫療組擴編為醫療奮鬥群:

 醫療飛令正使:齊惠覺。

 醫療飛令副使:孔惠安、孟通診。

 醫療飛令佐使:張惠慈等七員。

 醫療飛令助使:薛惠光等七員。

 置醫療童子、診療童子各六千員。

 先行前鋒組擴編為先行奮鬥群:

 先行飛令正使:田惠鋒。

 先行飛令副使:葉惠長、王惠正。

 先行飛令次使:路惠成、雷惠炁。

 置先行童子七仟員。

 牒探組擴編為牒探奮鬥群:

 牒探飛令正使:馬惠英。

 牒探飛令副使:包惠音。

 置牒探童子三仟員。

 文書組擴編為文書奮鬥群:

 文書飛令正使:畢惠誠。

 文書飛令副使:金惠泉。

 置文書童子五仟員。

 參贊組擴編為參贊奮鬥群:

 參贊飛令正使:趙惠一。

 參贊飛令副使:謝惠清等十員。

 置參贊童子六仟員。

 普渡組擴編為普渡奮鬥群:

 普渡飛令正使:何法通。

 普渡飛令副使:楊法松。

 普渡飛令次使:紀德琳。

 置普渡童子一萬二仟員。

 財務組擴編為財務奮鬥群:

 財務飛令正使:王德一(兼)。

 財務飛令副使:梁惠于。

 置財務童子伍仟員。

 勅曰:護道衛戌,貫徹天律,效忠宇宙,三期歸宗。

 天運丁亥年元月初九日午刻

Translate »