Skip to content


聖訓 097-094

玄玄上帝:

發佈日期: 2008/04/01 . 傳示日期: 戊子年二月廿一日巳時

  馬來西亞執政黨四十年來首度喪失國會三分之二席次之絕對多數,由是觀之,民主政治潮流之普化,乃為不易之普世價值。

  馬來西亞是多元民族融合之社會,種族平等,和睦相處,是為必修之課題。尤其與鄰近新加坡、印尼共同扼守麻六甲海峽,維護通貫印度洋與太平洋間之海運交通,有舉足輕重之影響力。

  東南亞國協十加三區域經濟體,未來對歐盟、美洲等區域經濟體有鼎足抗衡之實力,台灣面對全球化趨勢,當有所因應,無形亦予以運化。

Translate »