Skip to content


聖訓 092-037-039

崇道真人:

發佈日期: 2003/01/29 . 傳示日期: 壬午年十二月廿五日亥時

  「經天緯地,曰文,照臨四方,曰明」,已能道出文明之實質意義。

人類文明進入高科技時代,物質文明日盛,精神文明日退,人心偏向疏離、隔閡、冷漠,如何喚醒人類,調和物質與精神,協調心與物,將是天人實學努力以赴之方向。

  天人往來不輟,同奮以己身之所思所得,匯入群體文明之中,斯乃奮鬥之大道。

Translate »