Skip to content


聖訓 090-231

三期主宰:

發佈日期: 2001/08/02 . 傳示日期: 辛巳年六月十日申時

  三期末劫行運乃行劫與救劫相互並行,視人間救劫力量而有不同層次之行劫施行!

  維生首席使者以大無畏之慈悲祈得 天帝詔示:天赦之教普施人間。人間劫運得能暫緩而化而延。

  惟以人心若不能經由天赦之教而有覺醒,行劫又將啟動,天帝教同奮之救劫天命乃是至大至剛之正氣力量,惟有積極投入救劫弘教,方可消弭行劫於無形。

Translate »