Skip to content


聖訓 092-039

紫微大帝:

發佈日期: 2003/02/05 . 傳示日期: 癸未年一月四日未時

  人類之於民生經濟活動,竭其所思,盡其所能,由以物易物交換所需,到金錢貨幣之交易使用,發展為今日之流通便利,人類實可視之為最具經濟本能之生命體。

  民生所需之供輸消長,足以考驗個人之氣節,足以富家邦而雄天下,流風所及,財祿者,人皆喜之,亦為修道之士之財考。

  天帝教之新春迎啟教財勝會是具有人文特色之宗教活動,要求同奮「先盡人道,再修天道」,救劫弘教兼顧個人之家庭事業,乃是人道之基礎。

  同奮於「迎啟教財」之祈願,苟能勤奮崇儉以求,均有其機緣際會,反倒是財祿已然盛至,卻是人生之一大考驗,一念貪吝難捨,未能及時覺知「君子愛財取之有道」,自利而利人,私欲自障其道,則天人日遠,得而復失。反之,能腳踏實地,兢業自持,謹守天命,量力財施,功行不輟者,終有所得,不虞匱乏。

  人間有云:「臨財毋苟得,臨難毋苟免」。其中積極意義在天下為公之胸襟,難捨當捨,廣行法施、財施、無畏施,一以「施」為要,所謂外其身則身先,後其身則身存,一念無私無我,圓滿小我,成就大我。

Translate »