Skip to content


聖訓 089-043

金闕應元雷部尚書:

發佈日期: 2000/01/20 . 傳示日期: 己卯年十二月十八日辰時

  吾親來說明吾與王尚宰、王總天君間之關係:

  吾之本源來自無生聖宮,歷無數盤古,凡有宇宙劫難之處無不領命赴難救劫,尤其在首任首席使者之元靈無始古佛駐世之時,吾即奉命追隨,遇有特殊因緣也曾倒裝下凡,以完成無形交付之應元任務。

  在此中土,無始古佛曾倒裝為皇嗣,吾應人間現實環境所需,投生於人間,與之對立,受其德感召,赴沙場衛西都而建功,正氣衝天,蒙上帝敕封「總天君」。

  無始古佛二度倒裝為一國之君,吾則分靈倒裝於人間為皇教師,鼓勵其之凡體建立聖賢之功業,恪盡本職,竭盡心力輔佐國政,創建一大太平盛世,回天再度蒙敕封「尚宰」。

  吾原任金闕應元雷部尚書天職,先後敕封,增列靈組、靈系,使命任務互補支援,本地球遭逢三期末劫,吾負有應元使命,實是責無旁貸,金闕應元雷部尚書、總天君、尚宰三位已是渾然一體,無始無終矣!

Translate »