Skip to content


聖訓 106-051

先天一炁玄福子:

發佈日期: 2017/02/25 . 傳示日期: 丁酉年一月十八日午時

  欣逢天帝教首席使者傳承大典拜命陞座典禮之慶,吾代表天人合一院表達祝賀之意。

  系星地球因人心無以自強自奮,以致孽業累積,難以自拔,而召三期末劫。行劫之勢,啟動於中土,蒼黎荼炭,性靈遭殃,乃有三期主宰、無始古佛、崇道真人等諸位上聖高真請命下凡,救劫濟世,是為凡軀李氏極初之上靈。而昊天心法急頓法門,亦由隱而顯,降示人間,是為天帝教同奮直修封靈,立地成就人間仙佛之殊勝心法。

  天帝教同奮明乎昊天心法之修煉,不在肉體上下功夫,從而勤參法華,力行四門基本功課,尤其透過反省懺悔,掃淨六賊心,常保清淨心,以迎先天一炁的加持,起「化」的作用,是提升靜坐坐功的重要條件之一。平時勤予煉心,逐漸變化氣質,循序漸進,可登天人合一之妙境。

  第四任光理首席使者往昔在紅塵奮鬥,將靜坐融入生活之中,已見深厚基礎。今後領導同奮研修昊天心法,齊步「打掃心上地,坐出性中天」,勤參勤學,假以時日必能同登「以宇宙為家」之聖境,天人合一院樂予應機指導成全。

Translate »