Skip to content


聖訓 097-181

金闕應元禮部尚書:

發佈日期: 2008/07/03 . 傳示日期: 戊子年六月一日午時

 御示頒佈玉靈殿殿主復漢使者中山真人天爵

 晉封

 御使帝象監˙安冢宰˙無上淵明致和大天尊

 暨頒佈

 中山真人寶誥      華誕十一月十二日

          證道 三月十二日 三跪九叩禮

 玉虛浩天。巍巍極宮。炁貫忠義。武穆前身。

 清室解紐。綱紀廢弛。劫火瀰漫。四海困窮。

 領命再世。復漢鼎革。壯懷憂烈。矢勤矢忠。

 平等博愛。為國為民。解民倒懸。屢仆屢起。

 碧血黃花。始建民國。雷霆雨露。簡在帝心。

 中土象新。兆民歡顏。天下為公。協和肇基。

 鎮駐玉靈。拱衛臺海。保臺護國。天人合同。

 和平奮鬥。無始無終。樂土爰得。黃冑一統。

 大悲大願。大德大仁。復漢使者。中山真人。御使帝象監。安冢宰。無上淵明致和大天尊。

Translate »