Skip to content


聖訓 094-282

南屏濟祖:

發佈日期: 2005/08/22 . 傳示日期: 乙酉年七月十八日午時

  天帝教秋祭法會是三曹間一大勝事,由玆超薦以祈陽福,陰超拔渡以安冥靈,善盡人道本分,厚植天道基石,萬流歸宗,法會之宗旨當如斯建立於人性之﹁發乎情、止乎禮」之普遍心願。

  人之所以為人者,乃有知、有覺、有能、有行耳,飢而欲食,寒而欲暖,勞而欲息,好利而惡害,皆生而有之。惟人生幾何,生死流轉之間,能否明白生命之義,洞悉陰陽死生生剋之理,體天行道,息養正氣,法天法地,一息之存猶以眾生之福祉為念,庶幾近道矣!

  紅塵應世中,普存出世之心,奮行入世之道,恆以救劫救難為苦海行舟之大志大願,弘揚天帝真道,普化人心,同聲喚醒痴迷大眾,共同為人間之三期末劫奮鬥不息,法本法淵,道鑑陰陽。

Translate »