Skip to content


聖訓 092-174

金闕應元禮部尚書:

發佈日期: 2003/07/03 . 傳示日期: 癸未年六月四日午時

 一、奉旨發佈癸未年秋祭超薦法會主持:

  總主持:先天斗姥大聖元君

    首任首席使者

    首席督統鐳力前鋒

    首席正法文略導師

  副總主持:一炁宗主

     濟佛祖

     清涼聖母

     萬法教主

  主持:延平郡王

    中山真人

    中正真人

    護國都帥

    地藏王菩薩

    首席承天智忠玄君

    首席承天一炁玄君

    萬靈兼主

    文昌帝君

    無極無聖英皇

    金闕應元吏部尚書

    金闕應元農部尚書

    日光大帝

    廿字主宰

    忠字主宰威靈妙道顯佑真君

    恕字主宰武靈誠道顯孝真君

    廉字主宰孚靈篤道顯化真君

    明字主宰精靈守道顯覺真君

    德字主宰元靈忠道顯教真君

    正字主宰陽靈恕道顯正真君

    義字主宰玄靈一道顯妙真君

    信字主宰明靈抱道顯威真君

    忍字主宰泰靈明道顯濟真君

    公字主宰通靈信道顯玄真君

    博字主宰極靈宏道顯慈真君

    孝字主宰智靈覺道顯仁元君

    仁字主宰清靈仁道顯德真君

    慈字主宰應靈崇道顯微真君

    覺字主宰啟靈昌道顯慧真君

    節字主宰復靈化道顯元真君

    儉字主宰化靈恭道顯陽真君

    真字主宰靜靈玄道顯圓真君

    禮字主宰天樞左相雲龍至聖

    和字主宰彌勒古佛雲程主宰

 二、癸未秋祭法會核定於九十二年八月三十日在天極行宮舉行。人間之各主儀人選仍依例由維生首席使者聘任。

 三、法會銜接中元龍華之超薦陰陽,對於春劫啟運後,癸未年間因劫運有形、有情、無形、無情直接受影響者,均得於本年秋祭一併超荐。全教同奮齊心參與,適切化解災厄,得一清寧之境。

Translate »