Skip to content


聖訓 092-037-002

御使十方清平皇君大總監:

發佈日期: 2003/01/29 . 傳示日期: 壬午年十二月廿四日亥時

  恭迎宇宙大主宰 玄穹高上帝壬午年巡天,奉御命率金闕元帥府、雷霆威武院各級金甲護法,調度南天將帥各部,進行綏靖淨化作業,無形慎重其事,人間莊敬以事,天人合同,天人共奮。

  先天天帝教復興人間,應時佈化宇宙真道,彰顯救劫與行劫之道法,行劫中有救劫之因,救劫中有行劫之果,正是「東執戈擾亂大千為吾。西帥將澄清宇宙亦我。」實已表明宇宙間道魔並闡,行劫救劫一體之妙。

  無形綏靖作業依律而行,或予降服,或予渡化,皆給予去惡向善之機緣,同沐 宇宙主宰生生之至德。

Translate »