Skip to content


聖訓 091-040

玄玄上帝:

發佈日期: 2002/01/27 . 傳示日期: 辛巳年十二月十三日巳時

  大宇宙、大空間莫不蘊含有 上帝生生之德,大至星球運行,小而一砂一木,皆含生命與生機,人居其間,參贊天地之化育,和諧有情、無形之共存不悖。

  地球生命固有其週期,人類代代演化,遵循 上帝之大道,行親親之愛, 及於萬生萬靈,感應氣運之祥和,地球生機清寧,天災人禍得能延緩,以至消弭於無形,人間即樂土,性靈與自然相互共存。

  人心不古,道心惟微,五教教化因人心之逆而失其秩,宗教尖銳對立,導至核子戰爭危機隱伏,惟賴救劫以挽人心,以救劫災,當有全球有識之士,尤以天帝教人間同奮之救劫力量,聚合正氣,沖散陰霾,為人類保留一片乾淨之生存空間。

Translate »