Skip to content


聖訓 090-370

崇仁大帝:

發佈日期: 2001/11/15 . 傳示日期: 辛巳年九月廿九日午時

  救劫以救心為本,三期末劫實乃人心之顛倒沉淪,共召惡業,今維生首席使者奮揚「除殘止暴」之大纛,喚醒人類至善真愛之天性,相濡與共,循天帝真道勤修奮進,上符天心,下合人意,遠離災禍橫逆,同臻大地回春之願景。

  玉平殿與台南市初院同奮親力、和力相應,炁氣激盪,均有啟發,咸有體悟。

  以入世之心行出世之道,紅塵火宅勞苦身心,終不改救劫救世之宏願。吾 與同奮共以「世云有盡,我願無窮,常奮常鬥,無始無終」為銘。

Translate »