Skip to content


聖訓 089-330

一炁宗主:

發佈日期: 2000/08/08 . 傳示日期: 庚辰年七月九日酉時

  天帝教天赦年庚辰中元龍華清涼勝會,無形乃是先自本日酉刻即開始「普請令」生效作業,普請五大洲、三大洋有緣之九幽十類參與勝會執行淨獄專案之各項普濟活動。天赦年無形地曹組織並指派小級、初級、中級、上級、特級等五級金甲護法分五部整合作業,五大洲、三大洲各接引區則分由地曹神媒分區駐守,發放「普請通行證」,引領各有緣淨獄性靈順利到達天帝教人曹天極行宮道場之前區,接受第一階段之魂識淨化。

  九幽除靈之中有長期禁錮者,習於暗無天日之環境,雖是逐級上提,但其等之魂識仍是不穩定,地曹神媒於提領其等脫離禁錮之地獄時,立即覆蓋「固魂罩」,以安其等之魂識,對九幽之九大部門,乃以東、南、西、北四方為整合區,依魂識能階分類,共分十八類,再依魂格能階排定前區或後區之先後秩序,此一作業十分繁複,吾要求地曹神媒全體總動,各自分工負責,務使九幽各獄性靈各安其位,參與聞經聽法,袪除痴迷,去化嗔性,魂識得以自覺而有所悟,因魂識能階而施教,各得拔渡。

  再擴大至「十類」,每一類均依魂格能階細分三小類,共計三十類,每一小類先進行一般淨靈作業外,先需洗滌其等之魂識,恢復至某種程度之「清明」,再引入天人講堂。由於彙結之數一再擴充,無形司職神媒乃不斷施放神光、金光、祥光、福光照拂,緩和陰氣之作用,防制陰氣彼此之間集結。

  人間正式舉行迎神儀式前,吾早已坐鎮法會中央,吾對其等之各種痴、執、嗔、妄性,早已洞悉,不容其等有任何脫序行為,吾之精金光大法乃是依因果法則與冥律而行,絕無寬貸。

  法會特設之天人講堂,無形中真是氣象萬千,吾深知受渡淨獄性靈難以適應,先調整至比一般陽光稍強之柔和光度,再逐漸增加明度,只等人間正式宣講大放光明,再點燃其等微弱之心燈,得能受渡!

  至目前為止,普請之有緣靈眾為數已超過八十億以上,但沿五大洲、三大洋引領區路緣,有幸得遇之孤魂野鬼、精靈古怪等,亦屬有緣,只要有一念之善,無形司職神媒仍是依其等之能階予以編入成為參與清涼勝會之淨靈會眾,即使是於最低會中長期禁錮之獄眾痴迷執重,冥頑不靈,無形亦特別設置一專區,要求其等帶重業求法,削減痴、執,減輕極大罪惡,才有機會承受天赦條律之加持。

  以上為吾在法會正式開始之前,對於法會原有之法紀天律稍加說明,以維法會之莊嚴。

Translate »